Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door CARDAN Educatie uitgebrachte aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief overeenkomsten in de onderhandelingsfase, tussen opdrachtgever en CARDAN Educatie betreffende de levering van diensten en/of goederen, waaronder mede wordt begrepen het geven van adviezen, het leveren en implementeren van systemen, het leveren van programmatuur, apparatuur, componenten, etc.

1.2 CARDAN Educatie aanvaardt uitdrukkelijk geen inkoop- of andere voorwaarden door opdrachtgever gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend, indien en voorzover daarmee door CARDAN Educatie schriftelijk is ingestemd.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 De aanbiedingen van CARDAN Educatie zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding anders blijkt, en dienen als onondeelbaar geheel te worden beschouwd.

2.2 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk daarin anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door CARDAN Educatie onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door CARDAN Educatie, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door CARDAN Educatie.

2.4 CARDAN Educatie behoudt zich het recht voor een overeenkomst als niet gesloten te beschouwen, zolang de opdracht niet schriftelijk door CARDAN Educatie is bevestigd.

Artikel 3: Prijs en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.).

3.2 Tenzij anders is overeengekomen vindt prijsverrekening plaats op basis van nacalculatie.

3.3 Alle bijkomende kosten betreffende de opdracht, zoals kilometervergoeding en eventuele verblijfskosten, zal CARDAN Educatie maandelijks factureren, tenzij anders overeengekomen is.

3.4 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij afwezigheid van een betalingstermijn dient opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder enige verrekening of opschorting van betaling.

3.5 Over een achterstallige betalingstermijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever vanaf de vervaldag een rente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, evenals de met de inning verbandhoudende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die op minimaal 15% van het openstaande bedrag worden bepaald.

Artikel 4: Geheimhouding

4.1 De niet publiekelijk toegankelijke gegevens, die door opdrachtgever aan CARDAN Educatie ter beschikking worden gesteld voor uitvoering van de opdracht, of waarvan CARDAN Educatie kennis neemt bij de uitvoering, zullen niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, of nadat CARDAN Educatie toestemming van opdrachtgever heeft verkregen.

4.2 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen

5.1 Tenzij opdrachtgever het recht op resultaten voortvloeiende uit de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk heeft bedongen, berust het auteursrecht, alsmede alle overige intellectuele of industriële eigendomsrechten op alle door CARDAN Educatie geleverde diensten en/of goederen uitsluitend bij CARDAN Educatie of diens licentiegevers. Niettegenstaande het voorgaande in deze bepaling, verkrijgt opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de resultaten van de door CARDAN Educatie geleverde diensten en/of goederen.

5.2 Onder resultaten dient te worden verstaan de nieuwe specifieke kennis en gegevens op het gebied van de opdracht en verkregen door uitvoering van de opdracht, evenals rapportages, tekeningen, produkten en documenten, zoals deze in het kader van de opdracht zijn vervaardigd. Onder het recht op resultaten wordt verstaan het recht op octrooi van de resultaten, evenals andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom van de resultaten.

5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrecht, merk, handelsnaam of andere intellectuele eigendomsrechten van de dienst en/of goed te verwijderen of te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter of geheimhouding.

5.4 Het is CARDAN Educatie toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van diensten en/of goederen. In dit geval is de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5.5 Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever aan CARDAN Educatie steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken.

Artikel 6: Publiciteit en Reclame

6.1 Een uitgebracht rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd onder vermelding van de naam CARDAN Educatie en slechts na schriftelijke toestemming van CARDAN Educatie.

6.2 Indien de door CARDAN Educatie geleverde diensten en/of goederen gebruikt worden voor het instellen van claims tegen derden, voor het voeren van procedures tegen derden, voor reclamedoeleinden of voor soortgelijke doeleinden, dan is schriftelijke toestemming van CARDAN Educatie vereist.

Artikel 7: Kennisbescherming

7.1 Op alle door CARDAN Educatie ontwikkelde werkstukken Techniek rusten auteursrechten. Zonder schriftelijke toestemming van CARDAN Educatie mogen de volgende componenten met hun inhoud in welke vorm dan ook niet worden gekopieerd of gewijzigd:

• Lesbrieven (uitsluitend het maken van fotokopieën is toegestaan) • Docenten handleiding • Computerchips met voorgeprogrammeerde software

Overtreding hiervan is strafbaar en zal op grond hiervan direct juridische stappen worden ondernomen

7.2 Opdrachtgever en CARDAN Educatie zullen elkaar over en weer melding maken van hun vermoeden dat resultaten als gevolg van de uivoering van de opdracht octrooieerbaar zijn en zullen elkaar bij het indienen van octrooiaanvragen alle redelijke medewerking verlenen.

7.3 Indien de eigenaar van de octrooieerbare resultaten binnen 3 maanden na de melding bedoeld in artikel 7.1, geen gebruik maakt van het recht om octrooi aan te vragen, dan komt dit recht, evenals het eigendom van het octrooi, toe aan de andere partij.

7.4 Partijen verstrekken elkaar een gratis, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie, voor het gebruik van gepatenteerde resultaten.

7.5 Opdrachtgever zal tegenover derden niet als adviseur optreden met gebruikmaking van de door CARDAN Educatie geleverde diensten en/of goederen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Levertijd

8.1 De overeengekomen levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen: a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b) de dag van vervulling van alle formaliteiten welke vereist mochten zijn voor aanvang van de opdracht; c) de dag dat CARDAN Educatie alle door opdrachtgever te leveren gegevens en bescheiden heeft ontvangen; d) de dag van ontvangst door CARDAN Educatie van hetgeen volgens de overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een gestelde levertijd met betrekking tot componenten maximaal drie weken en geeft na overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

8.3 Indien op overschrijding van de levertijd een contractuele boete is overeengekomen, wordt deze boete geacht in plaats te zijn gekomen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd, door bijvoorbeeld overmacht, niet aan CARDAN Educatie is toe te rekenen.

8.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van CARDAN Educatie geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

8.5 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CARDAN Educatie onafhankelijke omstandigheid, daaronder begrepen toe- of onderleveranciers, ook al was deze voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan werkstaking, tekort aan personeel, brand, vertraagde levering van leveranciers en derden.

Artikel 9: Garantie

9.1 CARDAN Educatie garandeert de deugdelijkheid van de door CARDAN Educatie geleverde diensten en/of goederen, met dien verstande dat CARDAN Educatie gebreken en/of nalatigheden in de levering kosteloos herstelt, mits opdrachtgever deze gebreken en/of nalatigheden onverwijld bij CARDAN Educatie heeft gemeld.

9.2 Onder gebrek wordt verstaan: – het niet voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of, – in geval van het leveren van goederen, het niet voldoen aan de door CARDAN Educatie verstrekte functionele specificaties.

9.3 Tenzij in de opdracht of hierna genoemde aanvullende voorwaarden anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn maximaal 3 maanden nadat het geleverde is aanvaard conform artikel 11 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

9.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door CARDAN Educatie geleverde diensten en/of goederen, bij gebreke waarvan de garantie komt te vervallen.

9.5 De door CARDAN Educatie geleverde componenten wordt na aanvaarding overeenkomstig de garantiebepalingen van de producent van de apparatuur gegarandeerd en gedurende de garantietermijn van de producent van de apparatuur aangehouden. CARDAN Educatie zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. De garantie houdt uitsluitend in dat CARDAN Educatie voor zijn rekening naar zijn beste vermogen deze gebreken zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van CARDAN Educatie. De garantie is niet van toepassing indien deze gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van CARDAN Educatie door anderen dan CARDAN Educatie is gewijzigd of wordt onderhouden.

9.6 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door CARDAN Educatie in rekening worden gebracht.

9.7 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1 Na aanvaarding als volgens artikel 11 is de aansprakelijkheid van CARDAN Educatie beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen als volgens artikel 9.

10.2 Onverminderd wat overigens in deze voorwaarden ter zake van aansprakelijkheid van CARDAN Educatie is bepaald, aanvaardt CARDAN Educatie geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade, tenzij en voor zover CARDAN Educatie grove schuld is te verwijten.

10.3 CARDAN Educatie is niet aansprakelijk voor a) fouten of gebreken in welke zin dan ook, indien CARDAN Educatie voor haar diensten en/of goederen geen tegenprestatie heeft bedongen, b) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van, door of vanwege de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

10.4 Indien opdrachtgever al dan niet gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vordert en voor zover opdrachtgever daarnaast aantoonbare schade lijdt wegens toerekenbare tekortkoming van de zijde van CARDAN Educatie, zal CARDAN Educatie de eventuele meerwaarde van de vervangende prestatie vergoeden, met een maximum van een kwart van de waarde van het niet behoorlijk gepresteerde respectievelijk ontbonden deel van de overeenkomst.

10.5 Op de door CARDAN Educatie te leveren, maar van derden te betrekken goederen, zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij CARDAN Educatie verdergaande beperkingen moet accepteren. In dit geval zijn van toepassing de verdergaande beperkingen zoals gesteld door deze derden.

10.6 Behoudens het geval dat CARDAN Educatie een onrechtmatige daad jegens derden kan worden verweten, vrijwaart opdrachtgever CARDAN Educatie voor vorderingen van derden voor schade, kosten en interesses die deze derden lijden ter zake van het door CARDAN Educatie geleverde.

Artikel 11 Levering, aanvaarding, eigendom, risico

11.1 Tenzij anders overeengekomen, levert CARDAN Educatie “ex works” volgens de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende Incoterms.

11.2 De levering geldt als door de opdrachtgever aanvaard: a) wanneer is geleverd conform artikel 11.1, of indien van toepassing conform artikel 11.3, of b) wanneer de schriftelijk overeengekomen beproevingen succesvol zijn voltooid, of c) wanneer het geleverde door opdrachtgever in gebruik is genomen. Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst, geldt het vroegste moment.

11.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan CARDAN Educatie de aanvang van een volgende fase uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.4 Op verkregen informatie van deze internetsite kan geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel12: Wijziging en Meerwerk

12.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de omvang van de te leveren diensten en/of goederen wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst daardoor kan worden be‹nvloed. CARDAN Educatie zal opdrachtgever wat dat betreft zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

12.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een vaste prijs is afgesproken, zal CARDAN Educatie opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beinvloed.

Artikel 13: Arbitrage, toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig kan worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen, met uitsluiting van de gewone rechter, worden onderworpen aan het oordeel van arbiters, benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam.

13.2 Op de aanbieding, overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14: Beveiligingsverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Artikel 15: Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@cardan.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor ons risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

CARDAN Educatie
Kerkraderstraat 11
6471 BJ Eygelshoven

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden vergoed en per omgaande aan u overgemaakt. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.